Balaram Mullick & Radharaman Mullick, Broad Street

    Bhim Chandra Nag, Kolkata

    Jugal’s, Rashbehari Avenue, Kolkata

    Suresh Mistanna Bhandar, Dhakuria, Kolkata

    Balaram Mullick & Radharaman Mullick, Kolkata