Best Food Shops, Famous Food Shops, Popular Food Shops
  Om Sai Skanda Dosa Camp, Someshvarapura Layout, Jogupalya

  Momos: Flavor of Tibet, HSR Layout

  Khan Saheb Grills And Rolls, St. Joseph’s College Gate, Shanti Nagar

  Khan Saheb, 4th Block, Jayanagar

  Khan Saheb Grill and Rolls, Kaikondrahalli

  Khan Saheb, Sampige Road, Malleshwaram

  Khan Saheb, Tasker Town, Shivaji Nagar

  Khan Saheb, Cleveland Town, Pulikeshi Nagar

  Khan Saheb, Happy Valley, Whitefield

  Khan Saheb Grills and Rolls, Indiranagar